ข่าวสาร/ประกาศ

  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2564 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (03/09/2564)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2564 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 10 ก.ย. 64 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (03/09/2564)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2564 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 10 ก.ย.64 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกดู)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายที่อยู่ในเกณฑ์การไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เรียกดู)
  • บัญชีสรุปวันลาและการมาทำงานของข้าราชการ (เรียกดู)

  (03/09/2564)


  • การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
   • แบบขอปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ (แบบฟอร์ม 4)
   • แบบขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (แบบฟอร์ม 5)
   • แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เดิม) (แบบฟอร์ม 6)
   • แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ใหม่) (แบบฟอร์ม 7)

  (11/07/2564)  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 19 มี.ค. 64 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (16/03/2564)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 19 มี.ค. 64 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (16/03/2564)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 19 มี.ค. 64 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกดู)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายที่อยู่ในเกณฑ์การไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เรียกดู)
  • บัญชีสรุปวันลาและการมาทำงานของข้าราชการ (เรียกดู)

  (15/03/2564)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2563 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกดู)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายที่อยู่ในเกณฑ์การไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เรียกดู)
  • บัญชีสรุปวันลาและการมาทำงานของข้าราชการ (เรียกดู)

  (10/09/2563)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2563 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (10/09/2563)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2563 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 18 ก.ย. 63 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (10/09/2563)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2562 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกดู)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายที่อยู่ในเกณฑ์การไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (เรียกดู)
  • บัญชีสรุปวันลาและการมาทำงานของข้าราชการ (เรียกดู)

  (04/09/2562)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2562 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (04/09/2562)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2562 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 20 ก.ย. 62 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (04/09/2562)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 22 มี.ค. 62 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (15/03/2562)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 22 มี.ค. 62 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (15/03/2562)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 22 มี.ค. 62 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (15/03/2562)


 

  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2561 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 ก.ย. 61 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (11/09/2561)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2561 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 ก.ย. 61 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (11/09/2561)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2561 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 20 ก.ย.61 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปวันลา (เรียกด)

  (11/09/2561)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2561 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (21/03/2561)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2561 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (21/03/2561)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2561 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 30 มี.ค. 61 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พ.ศ.2561) (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปวันลา (เรียกด)

  (21/03/2561)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2560 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (20/09/2560)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2560 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (20/09/2560)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 22 ก.ย. 60 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ตารางสรุปวันลา (เรียกด)

  (20/09/2560)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (27/03/2560)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 31 มี.ค. 60 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (27/03/2560)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (24/03/2560)


 • แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ปี 2560 - 2563)

(ให้จัดส่งแบบสัญญาจ้าง จำนวน 2 ชุด ให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559)

(22/09/2559)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ก.ย. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 23 ก.ย. 59 (ดูรายละเอียด)

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (22/09/2559)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ก.ย. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 23 ก.ย. 59 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (22/09/2559)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ก.ย. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 23 ก.ย. 59 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (22/09/2559)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 25 มี.ค. 59 ดูรายละเอียด

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (16/03/2559)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 25 มี.ค. 59 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (16/03/2559)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 25 มี.ค. 59 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (16/03/2559)


  • การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (16/03/2559)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2558 (1 เม.ย. 58 – 30 ก.ย. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 58 ดูรายละเอียด

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว7/2558) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (28/10/2558)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2558 (1 เม.ย. 58 – 30 ก.ย. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 58 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว47/2558) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (28/10/2558)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558 (1 เม.ย. 58 – 30 ก.ย. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 30 ต.ค. 58 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (28/10/2558)


  • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2558 (1 ต.ค. 57 – 31 มี.ค. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 17 เม.ย. 58 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
   • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
   • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
   • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)
   • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (เรียกดู)
   • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (เรียกดู)

  (02/04/2558)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558 (1 ต.ค. 57 – 31 มี.ค. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 17 เม.ย. 58 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

  (02/04/2558)


  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2558 (1 ค.ค. 57 – 31 มี.ค. 58)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 17 เม.ย. 58 ดูรายละเอียด

  • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกด)
  • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
  • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
  • เข้าระบบ DPIS
  • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

  (01/04/2558)


  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 26 ธ.ค. 57 (ดูรายละเอียด)

   • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
   • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
   • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
    • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
    • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (เรียกดู)
   • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

(15/12/2557)


 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2557 (1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 57 (ดูรายละเอียด)

  • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
  • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)

(12/12/2557)


 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2557 (1 เม.ย. 57 – 30 ก.ย. 57)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 ต.ค. 57 ดูรายละเอียด

 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกด)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกด)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกด)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกด)

(09/10/2557)


 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2556 (1 เม.ย. 56 – 30 ก.ย. 56)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 9 ต.ค. 56 ดูรายละเอียด

 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)

(30/09/2556)


 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2556 (1 เม.ย. 56 – 30 ก.ย. 56)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 11 ต.ค. 56 (ดูรายละเอียด)

  • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
  • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)

(24/08/2555)


 • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันไ้ด้ฯ (5 ตำแหน่ง)

(26/7/2556)


 • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ 5 ตำแหน่ง) (ดูรายละเอียด)

  (15/7/2556)


 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2556 (1 ต.ค. 55 – 31 มี.ค. 56)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายใน 3 พ.ค. 56 ดูรายละเอียด

 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)

(29/04/2556)


 • แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ปี 2555 - 2559)

(ให้จัดส่งแบบสัญญาจ้าง จำนวน 2 ชุด ให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555)

  (19/12/2555)


 • โครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2556 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2555)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ราย (จากเดิม 9 ราย) รวมเป็น 11 ราย พร้อมทั้งได้มีคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2556 แล้ว

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม (ดูรายละเอียด)
 • คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2556 (ดูรายละเอียด)

  (25/9/2555)


 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 10 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

  • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกด)
  • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
  • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
   • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
   • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (เรียกดู)
  • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)
   • (28/08/2555)


 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2555 (1 เม.ย. 55 – 30 ก.ย. 55)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 10 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

  • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
  • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)

(24/08/2555)

 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2555 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 55)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายใน 10 ก.ย. 55 ดูรายละเอียด

 • รายชื่อและกลุ่มการประเมินข้าราชการ (เรียกดู)
 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)

(20/08/2555)


 • การจัดทำกรอบพนักงานราชการ ปี 2556-2559

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราฃการตามแบบฟอร์ม พรก 2 และ พรก 3 ส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อจัดส่งให้ สป.ทส. ภายใน 27 มิถุนายน 2555 นำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. อนุมัติ ต่อไป

 • หนังสือสั่งการ (เรียกดู)
 • แบบฟอร์ม พรก. 1-3 (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มที่ สบบ. ได้จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำของหน่วยงานต่างๆภายในกรม (เรียกดู)
 • เอกสารแนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์ม (เรียกดู)
 • เอกสารแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปี 2556-2559

  (15/06/2555)


 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
  • สาขาการบริหาร (สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป+นักทรัพยากรบุคคล+นักวิเคราะห์นโยบายและแผน+นักวิชาการพัสดุ+นักประชาสัมพันธ์) (เรียกดู)
  • สายงานนิติการ (สำหรับตำแหน่งนิติกร) (เรียกดู)
  • สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) (เรียกดู)
  • สาขาการเงินและการบัญชี (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) (เรียกดู)
  • สายงานตรวจสอบภายใน (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) (เรียกดู)
  • สายงานวิชาการอุตสาหกรรม (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี) (เรียกดู)
  • สายงานวิชาการธรณีวิทยา (สำหรับตำแหน่งนักธรณีวิทยาี) (เรียกดู)
  • สายงานวิทยาศาสตร์ (สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ี) (เรียกดู)
  • สายงานวิศวกรรม (สำหรับตำแหน่งวิศวกร) (เรียกดู)
 • โครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดการโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) แล้ว ทั้งนี้ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแผนดำเนินการเสนอ คปร. ให้ความเห็นชอบ โดยในเบื้องต้นจะเสนอให้ดำเนินการในกรณีที่ 4 (1) ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 9 คน ซึ่งจะได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ทราบตามกำหนดเวลาของมาตรการที่ คปร. กำหนด ต่อไป

  • หนังสือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) (เรียกดู)
  • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ (เรียกดู)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราำกำลัง (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เรียกดู)
  • (01/05/2555)


 • ประกาศสอบ (13/03/2555)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เรียกด)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เรียกด)

 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 1 ปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 26 มี.ค. 55 ดูรายละเอียด

 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)

  (14/03/2555)


 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 1 ปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายในวันที่ 26 มี.ค. 55 ดูรายละเอียด

  • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel)
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
  • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)

(14/03/2555)


 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (เรียกด)
  • คำอธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกด)
  • แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (แบบ พตก. 1-1) (เรียกด)
  • แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (แบบ พตก. 1-2) (เรียกด)

 • มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (เรียกด)
  • หน้าปก (เรียกด)
  • คำนำ (เรียกด)
  • สารบัญ (เรียกด)
  • เนื้อหา (เรียกด)

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  • รายละเอียดสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานราชการ (เรียกด)
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (เรียกด)

 • การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วจัดส่งเอกสารตามที่กำหนด ส่งให้ สบบ. ภายใน 20 ก.พ. 55 (เรียกดู)

 • รายชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งในการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ (เรียกด)
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการ (เรียกดู)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน (เรียกดูู)
 • แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 1) (เรียกดู)
 • บัญชีรายละเอียดการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ (แบบฟอร์มที่ 2) (เรียกดู)
 • แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบฟอร์มที่ 3) (เรียกดู)
 • หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
 • ตัวอย่างคำสั่ง สำนัก/กอง/กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี หรือที่มีฐานะเทียบเท่า แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด (เครื่องคอมพิวเตอร์) (เรียกดู)
 • แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เรียกดู)
 • ตัวอย่างประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด (เครื่องคอมพิวเตอร์) (เรียกดู)

 • การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการโดยยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2555 (ดูรายละเอียด)

(31/01/2555)


 • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท

กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( ฉบับที่ ๕) พ. ศ. ๒๕๕๕ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2555 กำหนดโดยสรุป ดังนี้

  • ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท

  กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 8,610 บาท

  • ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ดำรงตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 15,000 บาท

  ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ดำรงตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 9,000 บาท

  ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 9 ,000 บาท

ทั้งนี้ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบข้างต้น

(ดูรายละเอียดของระเบียบ)

(31/01/2555)


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554


 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินที่ 2 ปี 2554 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 54)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนเงินเดือนส่งให้ สบบ. ภายใน 23 ก.ย. 54 ดูรายละเอียด

 • ฐานในการคำนวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือน (ว11/2554) (เรียกดู)
 • แบบฟอร์มการประเมิน (เรียกดู)
 • พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการพลเรือนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เรียกดู)
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) (เรียกดู)
 • เข้าระบบ DPIS
 • แนวทางการจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงานและตัวชี้วัด (เรียกดู)

  (15/09/2554)


 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมินที่ 2 ปี 2554 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 54)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างส่งให้ สบบ. ภายใน 23 ก.ย. 54 ดูรายละเอียด

  • รายชื่อลูกจ้างประจำ และแบบฟอร์มเสนอ “เลื่อน” และ “ไม่เลื่อน” ค่าจ้าง (เรียกดู excel )
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (เรียกดู)
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว36/2554) (เรียกดู)
  • อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้าง (ว44/2554) (เรียกดู)

(15/09/2554)


 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2554 (1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54)

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการภายในดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ในสังกัด แล้วเสนอเลื่อนค่าตอบแทนส่งให้ สบบ. ภายใน 23 ก.ย. 54 ดูรายละเอียด

  • รายชื่อพนักงานราชการ (เรียกดู)
  • โปรแกรม excel บริหารวงเงินเลื่อนค่าตอบแทน (เรียกดู)
  • แบบฟอร์มการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ (เรียกดู)
  • ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้าง
   • หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554 )   (เรียกดู)
   • บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละกลุ่มงาน (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (เรียกดู)

    (15/09/2554)


 • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(ดูรายละเอียด)

(08/09/2554)

 


 

โครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2555

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) (ดูรายละเอียด)

(08/08/2554)

 


สำนักบริหารกลางแต่งตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

สำนักบริหารกลาง มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสำนักบริหารกลาง โดยให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง เป็นผู้รับผิดชอบดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ชองกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ดูรายละเอียด)


 

ดูข่าวสาร/ประกาศย้อนหลัง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

>>ดูประกาศกรมย้อนหลัง<<


สาระน่ารู้การบริหารทรัพยากรบุคคล
• เอกสารเผยแพร่ความรู้ของสำนักงาน ก.พ.เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน