web hit counter

     
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 2556
ชื่อหลักสูตร
รายละเอียด
ใบสมัคร
เอกสาร
การฝึกอบรมหลักสูตร " การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาหน่วยเจาะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล"
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการติดตามพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง "

สำนัก/กอง/กลุ่ม สามารถแจ้งความจำนงในการส่งบุคลากรเข้าอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
โดยหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของสำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง "ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล"
แบบสำรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 2555
แบบสำรวจความจำนงขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา (เงินงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
เรื่อง "รับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่น"
แบบรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา/คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาด้วยทุน กพน.
แบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อรับทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประจำปีการศึกษา 2558
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2556
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 138/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558
ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี

การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการติดตามพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง"
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556
ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความเป็นมือาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล"
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
การฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์"
ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556
ณ สถาบัน BitS(Thailand) โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556
ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ"
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2556
ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1
วันที่ 4 เมษายน 2556
ณ ห้องรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ"
ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556
ณ ห้องรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหน่วยเจาะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2556
ณ จังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)
โครงการ S1 ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี
งบประมาณ 2553
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี
งบประมาณ 2554
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ ทบ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ พ.ศ. 2547
วิธีการและขั้นตอนในการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสวัสดิการ 2549
ระเบียบสวัสดิการ ทบ. 2551