ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
ประกาศ ก.ข.ต. เรื่อง การกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศชั่วคราว
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน พ.ศ. ๒๕๔๘
การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการ
หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
คำแนะนำสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปรับการตรวจสุขภาพอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่างประเทศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเทศทุน
ข้อปฏิบัติสำหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด