การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการติดตามพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง"
ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา             ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการติดตามพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์พื้นที่น้าท่วมการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ