การฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล"
ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี             ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 70 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ทบ. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ความรู้ความเข้าใจด้านมวลชน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานในการติดต่อกับประชาชนและเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร ทบ. ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ