การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของ ทบ. ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ การจัดระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของ ทบ. สามารถจัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีตรวจรับ - จ่ายพัสดุและการรายงานครุภัณฑ์ประจำปี ไปในทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ ตามหลักการควบคุมภายในของ ทบ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อไป


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ