การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง             เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์ทวีวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 70 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ ทบ. มีความรู้ความเข้าใจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำบาดาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลหรือระบบฐานข้อมูล "พสุธารา" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประสานงานด้านข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (PASUTARA) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบพสุธาราของ ทบ.


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ