นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ
E-mail : wareewasaya.s@gmail.com
Tel : 0-2299-3916

 

 

นางภัทร์วิภา บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : patwipa.p@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2299-3918

 

นายรักธรรม ขาวดี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : luiz_cafe@hotmail.com
Tel : 0-2299-3949

 

นางสาวนุชจรี ขาววิเศษ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : j_nucharee_j3@hotmail.com
Tel : 0-2299-3918

 

นายเอกพงศ์ ทาวรัตน์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : max.dgr@hotmail.co.th
Tel : 0-2299-3984

นายศรัณวิชญ์ พึ่งภักดิ์ชินเกษม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : sarunwich.p@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2299-3918

 

นายตรีนัยน์ นพรัตน์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : clock509@hotmail.com
Tel : 0-2299-3984

 

 

นางสาวภาวิดา สายโอภาส
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : p_saiopash@hotmail.com
Tel : 0-2299-3984

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 57