การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการองค์ความรู้สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
ณ ห้องรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ             เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและภาพรวมของการพัฒนาแนวทางและกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนความระหว่างกัน รวมถึงร่วมกันพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร และบุคลากรได้เรียนรู้กิจกรรมเครื่องมือในการรวบรวม จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์การทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ