การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี             ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการอบรมหลักสูตรแนวทางหาจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 200 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง โปร่งใส


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ