การฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบและการจัดการเว็บไซต์"
ณ สถาบัน BitS (Thailand) โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ             ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบจัดทาเว็บไซต์ และประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงได้จัดทำหลักสูตรการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Swish Max และ WS_FTP Pro พร้อมทั้งการนำโปรแกรมไปพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การตกแต่งภาพ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) และการพัฒนาระบบงานบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ