ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง : อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 4 เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2299 3919 โทรสาร 0 2299 3920

จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โดยความร่วมมือระหว่างส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล