ข้อมูลกำลังคนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จำนวนตำแหน่งข้าราชการจำแนกตามประเภท

โครงสร้างอายุของข้าราชการ

โครงสร้างอายุราชการของข้าราชการ