หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
1.
ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ
   
2.
ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน อัตรากำลัง การปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่งการสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคคล การพิจารณาบำเหน็จความชอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการและการดำเนินการทางวินัย
   
3.
ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพัฒนาองค์กรและระบบงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   
4.
ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรของกรม มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
   
5.
จัดฝึกอบรม รวมทั้งประสานงานจัดส่งบุคลากรไปศึกษาฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ