ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : wareewasaya.s@gmail.com
Tel : 0-2666-7015

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 

นายนิรันดร ผดุงชม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : busman_plepong@hotmail.com
Tel : 0-2666-7018

 

นางภัทร์วิภา บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : patwipa@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7017

 

นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : tanida.r@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7021

 

นางสาวธชชธรรม์ หมอนทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : - thatchathan.m@dgr.mail.go.th
Tel : -0-2666-7017

นางสาวกรกฏ แน่นหนา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : korakot.n@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7019

 

นายภัทรเดช คำหอม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : pataradej.k@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7022


 

นางสาวศุภวรรณ เกื้อสกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
E-mail : supawan.k@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7064


 

นายศรัณวิชญ์ พึ่งภักดิ์ชินเกษม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : sarunwich.p@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7019

 

นางธนัทอร อ่อนสี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส 3
E-mail : tanaton06@hotmail.com
Tel : 0-2666-7016


นางสาวภัทรกันย์ สาระอ่อน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : patharakan.s@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7019

นางเพ็ญวดี พนาเวชกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : phenwadee_p@hotmail.com
Tel : 0-2666-7023

นางสาวธนาภรณ์ โง้วเจริญ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : thanaporn.n@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7019

 

นายนิรวิทธ์ ฦาชา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : niravit22@hotmail.com
Tel : 0-2666-7064


นางสุวภัทร เสือจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail : tumtalnon@hotmail.com
Tel : 0-2666-7023

 

นางสาวศจิตตรา ทองพรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
E-mail : sajittra.t@dgr.mail.go.th
Tel : 0-2666-7019