สิทธิประโยชน์

  ด้านสิทธิประโยชน์

  ระเบียบสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
        ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2546
        ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2550
       ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำข้อตกลง"โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย(ประเภทไม่มีเงินฝาก)" กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สามารถดูรายละเอียดได้จากเวบไซต์ ธอส. ที่นี่

 

  ด้านบำเหน็จความชอบ / การยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายชื่อข้าราชการดีเด่นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เพชรจรัสแสงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล