ระเบียบ/หลักเกณฑ์/กฏหมาย

ระเบียบที่ควรรู้

ข้าราชการ

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
   
ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
   
ประกาศ อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
    แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน และการให้ไปปฏิบัติราชการต่างหน่วยงาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ระเบียบว่าด้วยการลา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก)

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
   
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 136/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ดูรายละเอียด
    คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดูรายละเอียด
    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดูรายละเอียด
    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดูรายละเอียด

การรับส่งงานในหน้าที่
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ .ศ . ๒๕๕๒
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ .ศ . ๒๕๓๖
    พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    มปช และ มวม
    มวม และ ปช
    ปช และ ปม
    ปม และ ทช
    ทช และ ทม
    ทม และ ตช.
    ตช. และ ตม.
    ตม. และ จช.
    จช. และ จม.


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ และหีบศพ

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
    พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
    พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
    พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478

   กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478

  • อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ (ดูภาพ )
  • อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ (ดูภาพ)
  • การแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม (ดูภาพ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน (เรียกดู)

เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ
  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ . ศ . ๒๕๒๑ (ดูรายละเอียด)

หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
    การรับรองคุณวุฒิ / หนังสือเวียน

การเขียนหนังสือราชการ

  • คำอธิบายการเขียนหนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ ดูรายละเอียด

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดูรายละเอียด

ลูกจ้างประจำ
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
    การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
    พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

พนักงานราชการ

    การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

    กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 (เรียกดู)
- กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 (เรียกดู)
- กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (เรียกดู)

    ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2557

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
             เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
             เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ยกเลิก)
             เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
             เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

  ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการพ้นจากการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2552
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลูกจ้างชั่วคราว
    การบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
             บันทึกข้อความ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
             หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
            หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
                  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
            หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
            เอกสารและหลักฐานประกอบการจ้าง
            บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หลักเกณฑ์ต่างๆ
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
    พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑