ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |
แบบพิจารณาข้อมูลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบเสนอผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
แบบรับรองการไม่บันทึกเวลาปฏิบัติราชการ
แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ (กรณีระบบเครื่องสแกนขัดข้อง)
แบบ ปร.3-1
แบบ ปร.3-2
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ)
รูปแบบบัตรแสดงตนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบฟอร์มคำขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
แบบคำขอมีบัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน สายงานทั่่วไป
แบบคำขอโอนมารับราชการสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาประเภทต่างๆ-ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท
แบบขอรับเงินสวัสดิการ (กรุณาสั่งพิมพ์แบบหน้า-หลังในฉบับเดียวกัน)
แบบประเมินเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. (นิติกร)
- แบบ พตก. 1-1
- แบบ พตก. 1-2
แบบขอหนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน
แบบขอหนังสือรับรองสวัสดิการเงินกู้ ธอส.
แบบขอหนังสือรับรองสวัสดิการเงินกู้ กรุงไทย
แบบขอหนังสือรับรองสวัสดิการเงินกู้ธนาคารออมสิน
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ)
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน)
แบบประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ คำอธิบาย (แบบฟอร์ม)
แบบฟอร์มคำขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ

 • คู่มือการเสนอผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบฟอร์มการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบบำเหน็จตกทอดสำหรับข้าราชการ
แบบบำเหน็จตกทอดสำหรับลูกจ้างประจำ
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันในการกู้เงิน
 

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
แบบประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
 

แบบฟอร์มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ

 

 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน เรียกดู ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้อง เรียกดู ใบมอบฉันทะให้เป็นผู้รับหนังสือรับรองสิทธิ เรียกดู

แบบฟอร์มประวัติข้าราชการใหม่
แบบฟอร์มกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)

เรียกด

 • แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2551)

เรียกด

 • แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.(แบบ ป.ค.14)

เรียกด

 • แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 001/2551)

เรียกด

  • แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ
   หรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2551)

เรียกด

 • แบบแจ้งข้อมูลการกลับ
  เข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001/2551)

เรียกด

ใบคำร้อง กบข. กรณีต่างๆ
 • ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)
 • ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)
 • ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) (แบบ กบข. 001/2/2550)
 • ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.(แบบ กบข. 005/2/2550)
 • แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551)
 • แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข.อพ-001)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
1
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
2
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02)
3
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
4
คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ
5
แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1)
6
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09)
7
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
8
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15)
9
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17)
10
หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04)
11
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
12
หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1)
13
หนังสือมอบอำนาจ
14
ใบมอบอำนาจ
15
คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน
16

ใบมอบฉันทะ

17

แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล

18
แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03)
19
แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20)
20
แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21)
21
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1)
22
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2)
23
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3)
24
แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉิน
25
แบบฟอร์มผู้ประกันตนโดยความสมัครใจตามมาตรา 40
26
แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน
27
แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (สปส.6-16)
28
แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน(สปส.1-20/1)
29
แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด (สปส.2-17/1)